fbpx


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Greater Los Angeles

Xin mời quý vị theo dõi trực tiếp truyền hình Chúa nhật nầy lúc 11:00 am
---
Xin xem thêm bên dưới chương trình thờ phượng Chúa nhật vừa qua, các sinh hoạt của Hội Thánh và các thông báo.


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Greater Los Angeles

Chơi Video
Chơi Video

THÔNG BÁO

Địa chỉ 4952 Hubbard St., Los Angeles, CA 90022

Mỗi Chúa Nhật:

  Giờ Tĩnh Nguyện 9:15 AM

  Trường Chúa Nhật 9:45 AM

  Giờ Thờ Phượng 11:00 AM

Close Menu
Tiếng Việt
English Tiếng Việt