fbpx
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Giới Thiệu

Chúng tôi tin

Chúng tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.
Chúng tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.
Chúng tôi tin Thánh Linh. Chúng tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời.

"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,
là ban cho những kẻ tin danh Ngài"

Giăng 1:12

TÍN LÝ

Chỉ có một Đức Chúa Trời(1) Ngài là Đấng hoàn hảo tuyệt đối(2) từ trước đời đời Ngài hiện hữu qua ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh.(3)

Chúa Cứu Thế Giê-Xu là Đức Chúa Trời và là người(4) Ngài đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh và sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri(5) Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã chết trên cây thập tự; Ngài là Đấng Công Chính chết thay cho những người không công chính(6) , sự chết của Ngài trở nên của lễ chuộc tội,(7) để tất cả những ai tin nhận Ngài đều được kể là công chính vì sự đổ huyết của Ngài.(8) Sau khi chết, Ngài đã sống lại theo lời Thánh Kinh.(9) Ngài hiện là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ở bên phải Đức Chúa Trời.(10) Chúa Cứu Thế Giê-Xu sẽ trở lại để lập vương quốc của Ngài, một vương quốc công chính và hòa bình.(11)

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời,(12) Ngài đến để sống trong ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu để hướng dẫn, dạy, và ban năng lực cho họ.(13) Còn với những người thế gian thì Ngài cáo trách họ về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét.(14)

Thánh Kinh Cựu và Tân Ước nguyên bảnđược Đức Chúa Trời soi dẫn, hoàn toàn không sai trật. Thánh Kinh bao gồm tất cả ý muốn của Đức Chúa Trời cho sự cứu chuộc nhân loại, và Thánh Kinh là lời dạy duy nhất cho tín hữu về niềm tin và nếp sống Cơ-đốc.(15)

Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời,(16) nhưng vì không vâng lời Ngài nên họ đã sa ngã, và mang đến cho mình sự chết cơ thể và tâm linh. Mọi người đều sinh ra với bản tánh tội lỗi(17) , bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Con người chỉ có thể được cứu nhờ sự đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-Xu.(18) Những người không ăn năn và không tin nhận Chúa Cứu Thế sẽ tồn tại đời đời trong sự đau đớn.(19) Nhưng những ai tin nhận Chúa Cứu Thế sẽ sống trong sự niềm vui và phước hạnh đời đời.(20)

Chúa Cứu Thế Giê-Xu ban sự cứu rỗi cho mọi người. Những ai ăn năn và tin nhận Ngài là Cứu Chúa thì được sanh lại bởi Chúa Thánh Linh, nhận được sự sống đời đời, và trở nên con của Đức Chúa Trời.(21)

Ý muốn của Đức Chúa Trời cho tất cả các tín hữu là họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và trở nên thánh khiết toàn vẹn.(22) phân cách mình khỏi tội lỗi và thế gian, hoàn toàn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời để được năng quyền sống thánh khiết và phục vụ hiệu quả.(23) . Đây vừa là một quyết định tức thời vừa là một kinh nghiệm mỗi ngày mỗi nhiều hơn được mang đến trong đời sống tín hữu sau khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu.(24)

Sự cứu chuộc mà Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã thực hiện mang đến sự chữa lành cho thân thể.(25) Do đó Thánh Kinh dạy sự xức dầu và cầu nguyện cho người bệnh, và đây là đặc ân Chúa dành cho Hội Thánh ngày hôm nay.(26)

Hội Thánh bao gồm tất cả những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-Xu, được cứu chuộc bởi huyết báu của Ngài, và được sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Chúa Cứu Thế là Đầu của Thân Thể, được gọi là Hội Thánh. (27) Ngài trao mạng lệnh cho Hội Thánh phải trở nên nhân chứng cho Ngài, đi khắp mọi nơi trên thế giới rao giảng Phúc Âm.(28) Hội thánh địa phương gồm những tín hữu trong Chúa Cứu Thế họp nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời, để được dạy bởi Lời Ngài, để tương giao, rao giảng Phúc Âm, và giữ các thánh lễ Báp Tem và Tiệc Thánh.(29)

Thân thể người công chính và người không công chính sẽ sống lại. Người công chính sống lại để vào sự sống đời đời.(30) Người không công chính sẽ sống lại để chịu sự phán xét.(31)

Chúa Cứu Thế Giê-Xu sẽ trở lại bất cứ lúc nào(32) Ngài sẽ trở lại trước Một Ngàn Năm Bình An, và mọi người sẽ thấy Ngài.(33) Sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-Xu là niềm hy vọng phước hạnh cho con dân Chúa. Đây là lẽ thật hết sức quan trọng, và là động cơ thúc đẩy con dân Ngài sống thánh khiết và trung tín phục vụ Ngài.(34)

[1] Deuteronomy 6:4[2] Matthew 5:48[3] Matthew 28:19[4] Philippians 2:6–11[5] Luke 1:34–38[6] 1 Peter 3:18[7] Hebrews 2:9[8] Romans 5:9[9] Acts 2:23–24[10] Hebrews 8:1[11] Matthew 26:64[12] John 14:15–18[13] John 16:13Acts 1:8[14] John 16:7–11[15] 2 Peter 1:20–212 Timothy 3:15–16[16] Genesis 1:27[17] Romans 3:23[18] 1 Corinthians15:20–23[19] Revelation 21:8[20] Revelation 21:1–4[21] Titus 3:4–7[22]1 Thessalonians 5:23[23] Acts 1:8[24] Romans 6:1–14[25] Matthew 8:16–17[26] James 5:13–16[27] Ephesians 1:22–23[28] Matthew 28:19–20[29] Acts 2:41–47[30] 1 Corinthians 15:20–23[31] John 5:28–29[32] Hebrews 10:37[33] Luke 21:27[34] Titus 2:11–14

Nguồn: Christian Missionary Alliance Website

Close Menu
Tiếng Việt
English Tiếng Việt